Vi i Kristent Mannsarbeid (KM) vil gjerne ønske dere velsignelse over et nytt semester i det kristne mannsarbeidet.

 

Vi har i løpet av dette året fått en beskjeden oppdatering av aktiviteteten i mannsarbeidet. Dette har gitt oss en del å tenke på og arbeide videre med. En del av våre forespørsler om aktivitet som vi har sendt rundt omkring til enkelte menigheter, har vi ikke fått respons på. Vi går derfor ut fra at noe av mannsarbeidet innen Den Norske Kirke kan være nedlagt. Derimot registrerer vi at der finnes svært aktive grupper innen organisasjonene. Vi vil rette en spesiell takk til Norsk Luthersk Misjonssambands og Det norske misjonsselskaps kontorer som har hjulpet oss vesentlig i våre oppdateringer. Og det gleder oss mye at aktiviteten i disse gruppene er levende.

På vår hjemmeside www.kristentmannsarbeid.net oppfordrer vår gamle forkjemper, Odvar Omland, at der bør være minst en mannsgruppe i hver  menighet, noe vi vil henstille til menighetene i Den norske kirke å arbeide videre med.

Erfaringen med kristent mannsarbeid er at den er en ressurs til åndelig aktivitet, sosialt styrkende og praktisk anvendelig til så mange oppgaver. Både innen Kirken og organisasjonene har denne aktiviteten løst mange og spesielle oppgaver.

Det er ikke så store ressurser som skal til for å administrere disse gruppene.

Denne gangen gleder vi oss til å formidle vår KM – info til en del, for oss, nye mannsgrupper. Vi vil så langt vi makter det, forsøke å være til inspirasjon i arbeidet og være en stadig  påminnelse der arbeidet er i ferd med å legges ned.

Til dere som er ukjent med vårt arbeide vil vi gi en enkel orientering om oss. Denne henter vi fra vår forrige KM – info:

Kristent Mannsarbeid er et interessefellesskap som siden 1949 har arbeidet for å fremme mannsarbeid med kristen profil. KM er landsomfattende og består av et landsråd som samles en gang i året. Et arbeidsutvalg besørger den praktiske gjennomføringen i løpet av året. Sammensetningen av Landsrådet var i utgangspunktet representanter fra hvert av våre bispedømmer. Dette lot seg i lengden ikke gjennomføre; nå er representasjonen fra Sør- Norge.

KM`siktemål er å:

  1. Føre mannen til Kristus og inn i kristent fellesskap
  2. Motivere  til aktiv tjeneste i hjem, skole, menighet og samfunn.

KM har nå som sitt viktigste redskap nettstedet www.kristentmannsarbeid.net  hvor dere vil finne aktuelt stoff både om mannsarbeidet og annet kristent stoff.

I utgangspunktet var de store Landsmøtene vår spesielle aktivitet. Interessen for disse er ikke lenger tilstede. Nå er vi representert med vårt nettsted og våre KM – infos som kommer ut 3 ganger i året. Disse blir sendt ut til de mannsgruppene
 

kjenner til, til menigheter og bispedømmekontor. Vår økonomi tillater bare en svært begrenset aktivitet.

Landsrådsmøtet

De siste årene har vi hatt vårt Landsrådsmøte på Bø Hotell, Bø i Telemark. Der ønsker vi igjen velkommen til Landsrådsmøte i år week-enden 16. – 18. september.

 Programmet ser slik ut:

Fredag, 16. sept.

        Kl. 1800  En kort samling. Samtale og bønn.

            1900  Kveldsmat

            2000  Harald Johnsen kåserer over salmediktere han er glad i.

                        Kos og samtale.

Lørdag, 17. sept.

        Kl. 0830  Frokost

            1000  ”Min tros historie”. Vi får flere innslag med personlige vitnesbyrd.

                        Samtale. Kaffipause.

            1130  Landsrådsmøte. Årsmøtesaker.

                        Odvar Omland: ”Fremtidig kirkeordning for den norske kirke. Hva      

                        kan vi vente oss?”  Orientering om aktuelle saker som opptar   

                        Kristen – Norge i dag. Samtale.

            1300  Lunch

            1600  Kaffepause.

            1700  Samtale om arbeidet og eventuelle saker.

            1900  Kveldsmat

            2000  Kjell Martin Moksnes: ”Aldringens gåte” Et aktuelt kåseri.

                       Samtale

Søndag, 18. sept.

        Kl. 0830  Frokost

            0930  Lovsangstime

            1100  Avskjed med gudstjeneste i Bø kyrkje.                                                                                                                                                       

 

NB!

Vi har avtale med Bø Hotell om 2600 kr for hele weekenden pr. person. Da er alt  med. For ektepar blir prisen 4600 for begge.

Dessverre viser det seg være å sterkt belagt på hotellet denne week – enden. Dersom du kunne tenke deg å være med, ring til hotellet!

.. Du melder da fra direkte til hotellet på tlf nr. 35060800 og sier samtidig fra om at du ønsker å delta på KM`s Landsrådsmøte!

Våre samlinger skal være inspirasjon til fortsatt arbeid for den kristne mannsbevegelsen ilandet vårt. Vi vil gjerne bli kjent med det mangfoldet av aktiviteter det finnes, og om mulig dele dette videre.

På Flekkerøya får de det til! Det begynte i et naust og er nå endt i Flekkerøyhallen. I Mars og Oktober samles mannfolkene til storsamling der inntil 750 kan være tilstede. De henter kjente talere til å holde andakt. Med enkel og god servering: fiskesuppe med loff til, kaffi og mineralvann mangler heller ikke. De trenger ingen stor annonsering. Forventninggsfulle menn vet hva som vil komme, og møter opp! Et enestående og glimrende tiltak! Er det flere som har slikt å fortelle, må vi få det med oss!

Med utgangspunkt i mannsgrupper arrangeres det nå hver torsdag fra klokka 17 til 20 treff på Menighetssenteret i Sandnes med innvandrere som spesiell målgruppe. Det er et samtaleforum over kaffekopp og kaker til hjelp i integrasjonen for nye landsmenn. Vi er spent på utfallet!

 

Harald Johnsens kåseri dreier seg denne gangen om salmediktere. Hans kunnskap og innblikk på dette området er helt spesielt, og vi gleder oss til å høre han!

 

Odvar Omland har lang erfaring fra kommunal administrasjon også fra sjefstolen,  dessuten har han deltatt i  landspolitikken der han med et våkent øye har kommet med sine innspill. Det blir interessant å høre hans orientering om den fremtidige ordningeninnen en kirke som ikke lenger skal styres av Staten. Som kristen kirke, grunnlagt på Bibelen og den kristne trosbekjennelse, blir balansegangen mellom demokratiske prinsipper og troskap mot våre bekjennelsesskrifter ingen enkel sak.

Vi har allerede erfart noen av vanskelighetene i saken omkring spørsmålet om vigsling avlikekjønnede par. Denne saken var vanskelig på Kirkemøtet 2016.

Imidlertid ble den såkalte Ekteskapserklæringen formelt 1. juli lagt ut der 32 kirkesamfunn og organisasjoner har skrevet under et opprop i 6 punkter mot likekjønnet ekteskap.

KM har i august 2013 avgitt en tilsvarende høringsuttalelse i forbindelse med Lov om tros- og livssynssamfunn der vi går i mot vigsling av likekjønnet ekteskap.

Saken tok en spesiell vending på Kirkemøtet etter menighets- og bispedømmerådsvalg der sammensetningen av Kirkemøtet ga et flertall for vigsling av likekjønnede par. Et enstemmig bispekollegie hadde anbefalt at saken best kunne løses ved at to vigslingsliturgier skulle utarbeides.

Kirkemøtet fattet vedtak i samsvar med dette, og resultatet forligger nå og er ute på høring.

Ved gjennomlesning av forslaget, har vi inntrykk av at utvalget som har arbeidet med aktuelle bibeltekster, hatt vansker med å finne tekster som ivaretar og legitimerer vigsling av likekjønnede par.

 

Vi imøteser Kjell Martin Moksnes kåseri ”Aldringens gåte” med forventning. Som spesialist i psykiatri sitter han inne med fantastiske kunnskaper på dette området. Han har viet de eldres problemer på en spesiell måte, og har en egen evne til å gjøre stoffet i sine kåseri lett tilgjengelig og levende.

 

Det Norske Bibelselskap feirer 200 – årsjubileum i år. Bibelselskapets mål har vært å gjøre Bibelen til allemannseie. I denne forbindelsen har  den kjente norske  

 

forfatter og journalist Dag Kullerud gitt ut en bok med den krevende tittel ”Bibelen – boken som formet vår kultur.”

Boka starter med omtale av Svenskenes morgengave til Norge - et bibelselskap. Det var nemlig den store svenske statsmannen Matias Rosenblad som ivret for opprettelsen av Det Norske Bibelselskap.  Han var både bibelagent og delegasjonsleder ved unionsforhandlingene mellom Sverige og Norge. Han var jo en kristen personlighet og blant annet formann i Det Svenske Bibelselskapet. Det sies at det var etablering av Det Norske Bibelselskapet man først ble enige om.

Ellers er denne boka en noe anderledes historie om de siste 200 år.  En historie som tar utgangspunkt i Bibelen og den betydning  "Bøkenes bok”  har hatt for kultur og samfunn i Norge fra 1800 tallet og fram til i dag.  Personligheter som Hans Nielsen Hauge , Eilert Sundt og Ole Halleby har fått sin naturlige plass.

 

I vårt land burde Bibelen nå vært allemannseie, men slik er det ikke ute i verden. Her må vi rike hjelpe til slik at Guds Ord må få bli det store, kostbare og dyre klenodium som åpner Guds rike også for den fattige verden!

 

 

”Guds Ord det er vårt arvegods, det våre barns skal være.

Gud gi oss i vår grav den ros, vi holdt det høyt i ære!

Det er vår hjelp i nød, vår trøst i liv og død;

o Gud, hvordan det går, la dog mens verden står,

det i vår ætt nedarves!”

 

Vår økonomi:

Vi har fått offer til vårt arbeid enkelte steder. Ellers gjør vi dette arbeidet gratis og i stor glede fordi vi synes det er viktig, og fordi vi gjerne ville la dette være vår spesielle misjonstjeneste. Vi tar gjerne mot gaver som dere kan sende til vår konto nr. 05304219663.

 

 

 

Her er våre adresser:

Harald Johnsen, Nedre Torfæusgt. 17, 4009 Stavanger, tlf. 51524926

Odvar Omland, Hukenveien 15, 1383 Asker,

mobil 41519703,  e-post: odvar-o@online.no

Kjell Martin Moksnes, Øvre Måsan 20B, 1385 Asker

tlf. 66789008,  mobil 46636328, e-post: kjell.martin.moksnes@gmail.com

Svein Knutsen, Agder Allé 4 i, 4631 Kristiansand

tlf. 38703862, mobil 48239921, e-post: sknutsen2@getmail.no

Oddvar Tveit, Gustav Vigelandsgt. 20, 4317 Sandnes, tlf. 51664317,

mobil 90598363, e-post: oddvar.tveit@dabb.no